Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu sfg.sk

Úvodné ustanovenia:

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravujú vzťahy medzi spoločnosťou Ing. Eduard Gerek – EGER Orechová 8930/25, 917 05 Trnava – Modranka IČO: 37 275 275 IČ DPH: SK1034968902 oprávnený konať: Ing. Eduard Gereka ako predávajúcim a spotrebiteľom, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ môže predávajúceho emailom: sfg.obchod@gmail.com alebo na adrese OC ISLAND, Zelenečská 119/9999, 917 01 Trnava.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 250/207 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ má možnosť vybrať si z tovarov nachádzajúcich sa na stránke predávajúceho: sfg.sk Spotrebiteľ si vybrané produkty, o ktoré má záujem, zaradí do košíka. Po výbere tovaru spotrebiteľ pristúpi k vyplneniu objednávkového formuláru, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu zmluvy. K riadnemu zadaniu objednávky je spotrebiteľ povinný, okrem vyplnenia všetkých povinných údajov, zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny a tiež spôsob dodania tovaru. Spotrebiteľ pristúpi k zaslaniu objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Kompletná objednávka, ktorá je doručená predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy s predávajúcim. Spotrebiteľ berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v objednávkovom formulári ako povinné.

Po odoslaní objednávky bude objednávka spotrebiteľa spracovaná a na v nej uvedený e-mail spotrebiteľa bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho je momentom uzavretia zmluvy. Na spotrebiteľom uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

V prípade, ak má spotrebiteľ záujem o vyrobenie a dodanie tovaru vyrobeného na mieru podľa jeho špecifických požiadaviek, môže predávajúceho kontaktovať využitím niektorého z kontaktov uvedených v úvodných ustanoveniach týchto VOP. Následne s ním predávajúci, v závislosti od náročnosti požiadaviek daného spotrebiteľa, individuálne dohodne cenu, dodaciu dobu aj všetky ďalšie podstatné náležitosti zmluvy.

Od momentu uzatvorenia zmluvy vznikajú spotrebiteľovi a predávajúcemu práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy, najmä povinnosť predávajúceho dodať spotrebiteľovi objednaný tovar a povinnosť spotrebiteľa zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj tieto VOP, s ktorými je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky. Skutočnosť, že sa spotrebiteľ s týmito VOP oboznámil potvrdí spotrebiteľ pred odoslaním objednávky kliknutím na  tlačidlo vyjadrujúce jeho súhlas so znením týchto VOP. V prípade, ak spotrebiteľ nesúhlasí so znením VOP alebo ich časti, je oprávnený si pred zaslaním objednávky vymieniť a dohodnúť s predávajúcim iné podmienky zmluvy.

Platobné podmienky

Spotrebiteľ dostane tovar za cenu platnú v čase uzavretia zmluvy. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvedené na stránke predávajúceho sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, ktoré sú uvádzané až počas vytvárania objednávky a ich výška sa odvíja od voľby spotrebiteľa. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane nákladov na prepravu tovaru. Táto cena bude uvedená v objednávke, ako aj v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Spotrebiteľ má možnosť zvoliť si jeden z nasledovný spôsobov platby:

  • platba bezhotovostným bankovým prevodom
  • platba prostredníctvom služby GoPay

Pokiaľ je predmetom zmluvy dodanie tovaru určeného konkrétnemu spotrebiteľovi, alebo zhotoveného na základe požiadaviek konkrétneho spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný uhradiť zmluvne dohodnutú cenu tohto tovaru ešte pred jeho dodaním. V takom prípade spotrebiteľ nemá možnosť zvoliť si spôsob platby na dobierku.

Pri platbe bezhotovostným prevodom a platbe prostredníctvom služby paypal sa za deň platby považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Pri týchto spôsoboch platby uhrádza spotrebiteľ kúpnu cenu vopred, pričom jej úplné uhradenie je podmienkou dodania tovaru zo strany predávajúceho.

Pri platbe na dobierku uhrádza spotrebiteľ kúpnu cenu k rukám prepravcu pri prevzatí tovaru. 

Dodacie podmienky:

Predávajúci sa uzavretím zmluvy zaväzuje, že spotrebiteľovi odovzdá vec, poskytne digitálny obsah alebo službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy. Predávajúci dodá spotrebiteľom objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávkovom formulári s využitím spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania.

Spotrebiteľ má na výber nasledujúce spôsoby dodania:

  • osobný odber na adrese predávajúceho,
  • zasielanie využitím služieb zásielkovne,

Výška nákladov spojených s jednotlivými spôsobmi dopravy, ako aj predpokladaná doba trvania prepravy sú uvedené na stránke predávajúceho a spotrebiteľ je o nich informovaní počas vytvárania objednávky, pred jej záväzným potvrdením.

Predávajúci odošle spotrebiteľovi tovar až po uhradení celej kúpnej ceny. Uvedené neplatí v prípade, ak si spotrebiteľ zvolí spôsob platby na dobierku, pri ktorom bude cena tovaru uhradená až pri jeho prevzatí.   

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou.

Tovar nachádzajúci sa v momente uzavretia zmluvy na sklade expeduje predávajúci do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Tovar vyrobený na mieru, alebo podľa osobitných špecifikácií spotrebiteľa, ako aj tovar, ktorý sa v čase uzavretia zmluvy nenachádza na sklade predávajúceho dodá predávajúci do 30 dní od uzavretia zmluvy. V prípade mimoriadne zložitého tovaru vyrábaného podľa požiadaviek konkrétneho spotrebiteľa môže dodacia doba presiahnuť 30 dní. Na túto skutočnosť predávajúci spotrebiteľa upozorní pri uzatváraní konkrétnej zmluvy.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v štandardnej dodacej dobe, bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ nesúhlasí s neskorším termínom dodania, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ by z výnimočných dôvodov predávajúci nebol schopný dodať objednaný tovar, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje spotrebiteľa do 5 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ má v takom prípade možnosť dohodnúť sa na náhradnom plnení.

Reklamácie

Spotrebiteľ má právo na riadne dodanie tovaru v dohodnutom množstve a kvalite. Pokiaľ má dodaný tovar vady, spotrebiteľ má právo požadovať nápravu prostredníctvom reklamácie tohto tovaru. Bližšie informácie ohľadom práv spotrebiteľa a jeho možnostiach pri reklamácií tovaru vrátane poučenia o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho dostupnom na stránke predávajúceho: sfg.sk

Odstúpenie od zmluvy

Nakoľko predávajúci ponúka spotrebiteľom okrem bežného tovaru aj personalizované výrobky, kurzy a online videá, možnosti spotrebiteľa pri odstupovaní od zmluvy sa líšia v závislosti od druhu tovaru resp. služby, ktorého dodanie bolo predmetom konkrétnej zmluvy. Pokiaľ má spotrebiteľ v zmysle nižšie uvedeného textu možnosť odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť elektronickou formou komunikácie na e-mail: sfg.obchod@gmail.com, alebo písomným podaním adresovaným na adresu predávajúceho: Halenárska 10, 917 01 Trnava. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy využiť tiež formulár dostupný na adrese: sfg.sk. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ, okrem zrozumiteľného prejavu vôle smerujúceho k odstúpeniu od zmluvy uvedie aj číslo objednávky, svoje meno, dátum nákupu a doklad o zaplatení.

Náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ, preto je potrebné tovar zaslať na adresu predávajúceho, avšak nie ako dobierku. Pokiaľ tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty, spotrebiteľ bude znášať aj náklady predávajúceho spojené s vrátením takéhoto tovaru.

Bežný tovar

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj bežného tovaru, to znamená tovaru nevyrobeného na mieru alebo na základe špecifických požiadaviek konkrétneho spotrebiteľa v lehote 14 dní od momentu jeho prevzatia spotrebiteľom. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar nepoškodený do 14 dní od tohto odstúpenia. V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu uhradenú za tento tovar. V prípade, že spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť a tovar nevráti predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy, predávajúci je oprávnený ponechať si kúpnu cenu uhradenú spotrebiteľom až do momentu, kedy mu bude tovar riadne vrátený. Po vrátení tovaru predávajúci bezodkladne vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým mu bola uhradená zo strany spotrebiteľa.

Tovar osobitnej povahy

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru osobitnej povahy, to znamená predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od takejto zmluvy za predpokladu, že odstúpenie od zmluvy doručí predávajúcemu ešte predtým, než predávajúci začne s výrobou, úpravou príp. inými prácami na objednanom tovare osobitnej povahy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v čase, kedy už predávajúci vynaložil náklady na spotrebiteľom objednaný tovar osobitnej povahy, predávajúci vráti spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu poníženú o sumu nákladov vynaložených predávajúcim na dodanie tohto tovaru.

Kurzy

Spotrebiteľ má okrem kúpy tovaru možnosť, objednať si u predávajúceho aj poskytnutie služieb v podobe rôznych kurzov zameraných na kresbu a textilnú tvorbu. Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby v podobe niektorého z ponúkaných kurzov, spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 dní od jej uzavretia. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy počas poskytovania služby (trvania kurzu), je povinný uhradiť predávajúcemu pomernú časť ceny tohto kurzu. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci začal s poskytovaním služby s výslovným súhlasom spotrebiteľa. Vyjadrením súhlasu s poskytovaním služby spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

Elektronický obsah

V prípade, keď je predmetom služby poskytnutie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči,  to znamená napríklad sprístupnenie inštruktážneho video, príp. iného audiovizuálneho obsahu, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa poskytovanie elektronického obsahu začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a ten zároveň vyhlásil, že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie od zmluvy, alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ má spotrebiteľ pocit, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nevybavil jeho reklamáciu včas a zákonným spôsobom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom na to zriadeného subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“). Ešte pred podaním tohto návrhu odporúčame obrátiť sa s Vašimi námietkami na predávajúceho, ktorý sa pokúsi vyriešiť ich k obojstrannej spokojnosti. Pokiaľ by nedošlo k vzájomnej dohode, spotrebiteľ sa môže obrátiť na subjekt ARS, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

Spotrebiteľ môže využiť tiež Európsku platformu na riešenie sporov dostupnú na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov spotrebiteľa zo strany predávajúceho sa riadia podmienkami ochrany osobných údajov dostupnými na stránke predávajúceho: sfg.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné v znení zverejnenom na stránke predávajúceho a môžu byť kedykoľvek nahradené novými aktualizovanými VOP bez toho, aby bol spotrebiteľ na túto zmenu vopred upozornený. Zverejnením nového znenia VOP sa ruší platnosť predchádzajúcich VOP. Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok a podmienky ochrany osobných údajov, dostupné na stránke predávajúceho: sfg.sk